Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://teofiliauskelias.lt

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, būdama tinklalapio www.teofiliauskelias.lt valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklalapiu www.teofiliauskelias.lt (toliau – svetaine). Joje nurodoma, iš kur svetainė gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip  duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje www.teofiliauskelias.lt

Duomenų valdytojas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas: 188773916, buveinės adresas: Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydama tinklalapio www.teofiliauskelias.lt duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija laikosi šių principų:

Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant www.teofiliauskelias.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami.

Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys www.teofiliauskelias.lt tvarkomi šiais tikslais:

Stebime šio tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti mūsų teikiamas paslaugas.

Dalyvavimo apklausose tikslu – tik Jums dalyvaujant apklausose.

Užtikrinant www.teofiliauskelias.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – tik su Jūsų sutikimu.

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (Jums pateikus).

Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (miestą ar rajoną) (Jums pateikus).

Užtikrinant www.teofiliauskelias.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (Jūsų sutikimu renkami automatiškai).

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Slapukai (cookies)

www.teofiliauskelias.lt renka informaciją naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės www.teofiliauskelias.lt tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio www.teofiliauskelias.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslu.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio www.teofiliauskelias.lt

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

www.teofiliauskelias.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. www.teofiliauskelias.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės www.teofiliauskelias.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

www.teofiliauskelias.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad www.teofiliauskelias.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, administruodama tinklalapį www.teofiliauskelias.lt, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

Informavimą apie duomenų tvarkymą.

Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.

Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.

Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai;

siunčiant elektroniniu paštu: dokumentai@kaisiadorys.lt.;

telefonu: (8 346) 20 480; (8 346) 20 441 (atkreipiame dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės www.teofiliauskelias.lt neturi galimybių)

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sutikimo.

 • Didysis kelias

  31 lankytini objektai

  Šiame kelyje atrasite visas vietas, kurios susijusios su palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, ganytojiška veikla, kančia ir mirtimi Lietuvoje. Apkeliavę visas šias vietas dar geriau susipažinsite su palaimintojo Teofiliaus asmenybe bei atrasite Lietuvos grožį bei jos istorijos turtingumą.

 • Kaišiadorių krašto kelias

  32 lankytini objektai

  Kaišiadorių kraštas ypatingai turtingas dvasiniu paveldu ir grožiu. Šiame krašte gimė ir gyveno, dirbo ir meldėsi asmenybės palikusios neeilinius pėdsakus Lietuvos istorijoje. Kaišiadorių krašte galime surasti ypatingų maldos, dvasinio gyvenimo stotelių. Kviečiame keliauti šiuo keliu ir pamatyti mūsų Tėvynės Lietuvos ir krikščioniškojo gyvenimo grožį ir turtingumą.

 • Pal. Teofiliaus Matulionio dvasingumo kelias

  17 lankytini objektai

  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio veikla paliko ryškų pėdsaką krikščioniškojo tikėjimo ir pamaldumo sklaidoje Lietuvoje XX amžiuje. Jis buvo ne tik kovotas už tikinčiųjų teises, bet ir tikėjimo stiprintojas, jo dėka atsirado nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skleidė pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, gaivino blaivybės sąjūdžio veiklą ir t.t.. Šiame kelyje kviečiame aplankyti vietas susijusias su palaimintojo Teofiliaus dvasingumu ir ganytojiška veikla.

 • Pal. Teofiliaus pagarbos ir pamaldumo vietos

  26 lankytini objektai

  Dar esant palaimintajam Teofiliui Matulioniui gyvam jis buvo laikomas legenda. Jo asmenybės išskirtinumą pripažino ne tik jo draugai, bet ir tie, kurie jį persekiojo. Net ir sovietinė priespauda negalėjo panaikinti jo gyvenimo pėdsakų, jo gyvenimas ir kančia įkvėpė daugelį kovoti už laisvę. Šiame kelyje kviečiame susipažinsite su meno kūriniais, muziejais, įstaigomis, ekspozicijomis ir vietomis, kurių kiekviena savitai perduos palaimintojo Teofiliaus gyvenimo kelią.

 • Tautos kančios ir kovos kelias

  16 lankytini objektai

  XX amžiuje Lietuvai teko patirti dvi ypatingai žiaurias okupacijas ir karus, kurie pareikalavo daugybės aukų, tačiau laisvės troškimo neužgniaužė. Palaimintasis Teofilius ir kiti kovotojai paaukojo savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro.  Šiame kelyje kviečiame prisiminti ir aplankyti lietuvių tautos laisvės kovotojų kančių vietas, sužinoti kiek daug buvo iškentėta ir atiduota už mūsų laisvę.

 • Žūvančiųjų gelbėjimo kelias

  14 lankytini objektai

  Siautėjant žiauriam žydų genocidui nacių okupacijos metais vyskupas Teofilius Matulionis bendradarbiaudamas su vienuolėmis benediktinėmis prisidėjo prie žydų gelbėjimo veiksmų. Šiame kelyje kviečiame aplankyti žydų paveldo vietas Kaišiadorių rajone, susipažinti su daugiau didvyriškų asmenybių prisidėjusių prie žydų gelbėjimo, pamatyti vietas kur pal. Teofilius ir seselės benediktinės slėpė mažą žydų mergaitę, kuri vėliau tapo pasaulinio garso pianiste.